Výhody a nevýhody externého financovania

Výhody a nevýhody externého financovania

Externé financovanie je akýkoľvek druh financovania podnikania, ktorý získate zo zdrojov mimo spoločnosti. Bankové úvery, investície súkromných osôb alebo investičných spoločností, granty a predajné akcie spoločnosti sú príkladmi externého financovania. Než sa rozhodnete zabezpečiť externé financovanie, musíte pochopiť výhody a nevýhody, ktoré s ňou súvisia.

Jednou z výhod externého financovania je, že vám umožňuje využívať interné finančné zdroje na iné účely. Ak môžete nájsť investíciu, ktorá má vyššiu úrokovú sadzbu ako bankový úver, ktorý vaša spoločnosť práve zabezpečila, je rozumné chrániť vlastné zdroje a vložiť svoje peniaze do tejto investície pomocou externého financovania pre obchodné operácie. Môžete tiež vyčleniť svoje interné finančné prostriedky na platby v hotovosti pre predajcov, čo môže pomôcť zlepšiť rating vašej spoločnosti penge.

Časť z dôvodov, prečo organizácie využívajú externé financovanie, im umožňuje financovať projekty rastu, ktoré spoločnosť nemohla financovať sama. Napríklad, ak vaše podnikanie rastie až do tej miery, že potrebujete dodatočný výrobný priestor, aby ste držali krok s dopytom, externé financovanie vám môže pomôcť získať finančné prostriedky, ktoré potrebujete na vytvorenie vášho prírastku. Externé financovanie sa môže použiť aj na nákup veľkého kapitálového vybavenia s cieľom uľahčiť rast, ktorý si spoločnosť nemôže dovoliť sama.

Niektoré zdroje externého financovania, ako sú investori a akcionári, vyžadujú, aby ste sa vzdali časti vlastníctva vo vašej spoločnosti výmenou za financovanie. Môžete dostať taký veľký prílev hotovosti, ktorý potrebujete na spustenie nového produktu, ale súčasťou finančnej dohody je, že investor má možnosť hlasovať o rozhodnutiach spoločnosti. To môže ohroziť víziu, ktorú ste pôvodne mali pre vašu spoločnosť, keď ste ju založili.

Externé zdroje financovania si vyžadujú návratnosť svojich investícií. Banky zvýšia úrok o podnikateľský úver a investori požiadajú o návratnosť v investičnej zmluve. Úrok zvyšuje celkové náklady na investíciu a môže spôsobiť, že vaše externé financovanie bude viac finančne zaťažené, ako ste pôvodne plánovali. Externé financovanie je pre mnohé podniky zložitým procesom. Dôvod, prečo sa hľadá financovanie, je dôležitým faktorom pri posudzovaní výhod a nevýhod. Financovanie môže pomôcť v ťažkých časoch a urýchliť rast, keď je dopyt vysoký a podnik potrebuje okamžitý kapitál, aby zamestnal ďalších pracovníkov na rozšírenie svojich činností.

Financovanie vašej firmy s externým úverom má tú výhodu v poskytovaní kapitálu bez straty vlastníctva alebo kontroly nad vašou spoločnosťou. Zachovanie autonómie je hlavnou výhodou pre každého vlastníka firmy alebo skupinu vlastníkov. Externá pôžička však prichádza s úrokovou sadzbou, požiadavkami na platbu a zvýšeným záväzkom. Mnohí veritelia vyžadujú záruku, a ak ste zlyhali vo vašich platbách, vaše podnikanie stráca kritické vybavenie pre veriteľa register.

Využitie externej úverovej linky ako dočasného riešenia je hlavnou výhodou pre podniky s pozitívnym príjmom. Podnikové modely s premenlivými fakturačnými obdobiami môžu používať úverovú linku voči nezaplateným faktúram bez straty akéhokoľvek majetku alebo rizika. Úverová linka je užitočným zdrojom, ale je určená ako krátkodobá injekcia do infraštruktúry a plánu rastu pre podnik ako celok.

Financovanie z rizikového kapitálu a investorov často prináša zdroje. Skúsení a úspešní investori, ktorí chcú dodať kapitál, sú skvelým znamením pre akékoľvek podnikanie. Kombinácia nového kapitálu, skúseností a očakávanej návratnosti investícií môže urýchliť rast. Nevýhodou tohto kapitálu je strata kontroly a vlastníctva v spoločnosti.